SABELA FM

Uyabizwa – Sabela – Fast growing independent low-power commercial station in the Eastern Cape

1 min read

Qumbu - NgolwesiHlanu, amapolisa ecandelo lokwebiwa kwemfuyo akuQumbu (Stock Theft Unit), aqhube iphahlaphahla kwiilali zakuQumbu nekulapho kugubhululwe iinkomo ezilishumi ezikrokreleka...

1 min read

  Qumbu -  ISabela FM sisikhululo sasekuhlaleni esisasaza phantsi koMasipala wase Mhlontlo eMpuma Kapa oquka idolophu yaku Qumbu no Tsolo....