+27 74 529 2262

+27 74 529 2262

Ayontsomi, Ayo film le yi Sabela FM

 

Qumbu –  ISabela FM sisikhululo sasekuhlaleni esisasaza phantsi koMasipala wase Mhlontlo eMpuma Kapa oquka idolophu yaku Qumbu no Tsolo. ISabela FM sisikhululo esa sungulwa lulutsha, zesabhaliswa ngokusesikweni njenge nkampani engenzi nzuzo- NPO. Esisikhululo sizimisele ukuba likhonkco lonxibelelwano kubahlali base Mhlontlo. Inkqubo zethu zigcwele umxholo ofundisayo, owonwabisayo, umculo, indaba zasekuhlaleni kwakunye nezemidlalo.

Iinjongo ze Sabela FM kukuphucula indawo yethu yase Mhlontlo ngokuthi siphucule ngezakhono, imfundiso kwakunye nokuxhobisa ngo lwazi.